LOKI LAN kabel voor Tesla Y

geen beoordeling Schrijf beoordeling
Normale prijs
€237,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€237,00 EUR
Inclusief btw

Verkoper : MSG LOKI

Produkt type : Interface

SKU : LOKILANY

Haast u nu! Nog maar
3
Produkten in voorraad
Reassurance Image
Gratis verzending
Reassurance Image
Verzekerd verzonden
Reassurance Image
Hulp bij installatie
Reassurance Image
Veilig
Data veilig opgeslagen

Met deze LAN-kabel kunt u uw LOKI-diagnosesysteem aansluiten op het infotainmentdisplay (MCU) van de Tesla-modellen Y en 3 (vanaf MY 07/2020).

 

Levertijd: Een paar dagen.

Artikel 1: Algemeen

 

1. In deze voorwaarden wordt Priemus Diagnosetechniek BV, gevestigd aan de Flevodwarsweg 9, 2318 BW te Leiden aangeduid als Priemus.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Priemus.

3. Naast deze algemene voorwaarden kan Priemus aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Priemus heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, digitaal, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Priemus zijn geen offerte.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Priemus is geaccepteerd. Priemus heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4: Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5: Prijzen

1. De zaken van Priemus worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Priemus. De diensten van Priemus worden verricht tegen de prijs die Priemus na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

2. Voor alle orders kan een bedrag voor verzend- , rembours,- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten komen voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Verzending/aflevering

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Priemus de wijze van verzending. In geval Priemus de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Priemus. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.

3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Priemus op te geven opslagplaats, heeft Priemus het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Priemus toekomende rechten.

4. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aflevering . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht 

Artikel 7: Leveringstermijnen

 1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Priemus.

2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Priemus na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Priemus een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Priemus. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Priemus of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8: Zichtzendingen

1. De door Priemus afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door Priemus aan te geven doeleinden, wanneer Priemus dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.

2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door Priemus op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin Priemus deze zaken aan de afnemer afleverde.

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval Priemus een faktuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na faktuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.

3. Indien de afnemer de faktuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Priemus verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 

4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Priemus tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Priemus te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 180,-- per faktuur.

 5. Niet tijdige betaling geeft Priemus het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Priemus op vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6. Priemus is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Priemus te verrichten prestaties, een en ander op een door Priemus aan te geven wijze.

7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 

9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Priemus garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.

10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

11. Priemus staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding. 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Priemus uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Priemus de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.

3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Priemus de zaken aan Priemus ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Priemus of aan de door Priemus aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

4. Priemus verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Priemus ten behoeve van andere aanspraken die Priemus op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Priemus zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft. 

5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Priemus tot volledige voldoening van al hetgeen Priemus van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Reclames

1. Reclames in het algemeen en klachten over fakturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. fakturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Priemus kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Priemus geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.

2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

3. Indien een reclame door Priemus gegrond wordt bevonden, heeft Priemus het recht te harer keuze: a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Priemus worden afgegeven; c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4. De afnemer dient in een voorkomend geval Priemus onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Priemus aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Priemus op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Priemus deze zaken aan de afnemer afleverde.

6. Softwarelicenties, kunnen nimmer worden geretourneerd. 

Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [1] . Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [2] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht [3]. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 12: Garantie

1. Priemus staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2. Op geleverde interfaces wordt 1 jaar garantie verleend, vanaf factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. Indien de afnemer aan Priemus een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Priemus. De afnemer zal alsdan Priemus vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 

4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Priemus verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Priemus zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen kreditering. 

5. Op software geeft Priemus geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. 

6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Priemus op te geven adres.

7. Voor zaken met een door andere dan Priemus bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

 8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien: a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Priemus zijn verricht. c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. d. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. e. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde assecoires f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

Artikel 13: Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Priemus afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 Artikel 14: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Priemus, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

2. Onverminderd het vorenstaande is Priemus in ieder geval nimmer aansprakelijk: a. wegens niet, of niet tijdige levering; b. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. c. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15; d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; e. voor schade aan automobielen, controllers of andere zaken, die met behulp van door Priemus geleverde hardware en/of software zijn uitgelezen, gewijzigd, gewist of anderszins bewerkt.; f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; h. voor schade veroorzaakt door geleverde software; i. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische of niet-magnetische informatiedragers; j. voor schade veroorzaakt door het gebruik van door Priemus geleverde hardware..

 3. Indien Priemus in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, is Priemus nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

4. De afnemer zal Priemus vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Priemus 

5. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Priemus of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 15: Niet-toerekenbare tekortkomingen 

1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Priemus niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Priemus niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Priemus als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).

2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Priemus alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Priemus redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. 

3. Priemus heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Priemus is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Priemus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Priemus behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

4. Priemus heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 16: Ontbinding

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Priemus niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Priemus te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Priemus het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Priemus is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 

4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Priemus schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Priemus verrichte prestaties, en heeft Priemus onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 17: Consumentenkoop

 1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 4 lid 1 (voorzover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); art. 7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voorzover het de bevoegdheid van Priemus tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (wordt aangevuld met: "De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat Priemus zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter."). 

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den-Haag neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Priemus en de afnemer, tenzij Priemus er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

 

 

Standaard fabrieksgarantie of 1 jaar.